جداول قیمت اشتراک

یک ماه

90 هزار تومان

 • پیشبینی فردا با هوش مصنوعی
 • پیشبینی وضعیت میان مدت سهم
 • پیشنهاد روزانه سهم میان مدت
 • شناسایی زمان تغییر روند سهم
 • پیشنهاد پول هوشمند مستعد رشد
 • نمایش وضعیت 20 اندیکاتور سهم
 • ارائه درصدی نتایج هر اندیکاتور
 • نمایش مقاومت یا حمایت پیشرو
 • نمایش 10 مقاوت و حمایت مهم سهم
 • ایجاد دیده بان و مقایسه سهم ها
 • تحلیل بدون احساسات و هیجان
 • دریافت 200 امتیاز
خرید
دو ماه

160هزار تومان

 • پیشبینی فردا با هوش مصنوعی
 • پیشبینی وضعیت میان مدت سهم
 • پیشنهاد روزانه سهم میان مدت
 • شناسایی زمان تغییر روند سهم
 • پیشنهاد پول هوشمند مستعد رشد
 • نمایش وضعیت 20 اندیکاتور سهم
 • ارائه درصدی نتایج هر اندیکاتور
 • نمایش مقاومت یا حمایت پیشرو
 • نمایش 10 مقاوت و حمایت مهم سهم
 • ایجاد دیده بان و مقایسه سهم ها
 • تحلیل بدون احساسات و هیجان
 • دریافت 400 امتیاز
خرید
سه ماه

260هزار تومان

 • پیشبینی فردا با هوش مصنوعی
 • پیشبینی وضعیت میان مدت سهم
 • پیشنهاد روزانه سهم میان مدت
 • شناسایی زمان تغییر روند سهم
 • پیشنهاد پول هوشمند مستعد رشد
 • نمایش وضعیت 20 اندیکاتور سهم
 • ارائه درصدی نتایج هر اندیکاتور
 • نمایش مقاومت یا حمایت پیشرو
 • نمایش 10 مقاوت و حمایت مهم سهم
 • ایجاد دیده بان و مقایسه سهم ها
 • تحلیل بدون احساسات و هیجان
 • دریافت 600 امتیاز
خرید

جداول قیمت امتیاز (در صورت داشتن اشتراک)

60 امتیاز

30 هزار تومان

 • کسب 60 امتیاز
خرید
120 امتیاز

50 هزار تومان

 • کسب 120 امتیاز
خرید
180 امتیاز

82 هزار تومان

 • کسب 180 امتیاز
خرید

پیشنهاد سهم میان مدت (معرفی سهم بدون اشتراک)

پیشنهاد سه سهم

10 هزار تومان

 • پیشنهاد سه سهم میان مدت
 • تضمین حداقل یکی از سهم ها
 • با ترکیب 20 اندیکاتور برتر
 • با استفاده از محاسبات ریاضی
 • از میان 700 نماد بورسی
 • با در نظر گرفتن میزان حمایت
 • بدون احساسات و هیجان
 • بر پایه هوش مصنوعی
خرید و پیشنهاد
ردیف نام سهم پیشنهادی
1 ---------
2 ---------
3 ---------