شستا

بروز رسانی: ساعت 15


رشد نسبت به کف 1 ماه 4%


فاصله تا سقف 1 ماه12%

حقیقی

قدرت خریدار به فروشنده 53%

روز قبل 69%

حقوقی

قدرت خریدار به فروشنده 52%

روز قبل 56%

حجم معاملات به میانگین

حجم معاملات 84%

روز قبل 132%