شستا

بروز رسانی: ساعت 15


رشد نسبت به کف 1 ماه 24%


فاصله تا سقف 1 ماه6%

حقیقی

قدرت خریدار به فروشنده 52%

روز قبل 46%

حقوقی

قدرت خریدار به فروشنده 49%

روز قبل 48%

حجم معاملات به میانگین

حجم معاملات 69%

روز قبل 94%